นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2553 โดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร ที่มีความรู้ความชำนาญในแขนงต่างๆ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

ราคาหลักทรัพย์

SET:
WGE
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ย. 2565 16:38
ราคาล่าสุด
1.36 บาท
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
+0.01 (0.74%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
277,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.34 - 1.37

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (2561-2563)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปี 2563
ร้อยละ
5.35
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2563
ร้อยละ
9.61

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ : นายเกรียงไกร บัวนุ่ม
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 50/1203 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

02-981-7992-4
02-981-7995
แบบฟอร์มการติดต่อ